Członków zarządu – prezesa i zastępcę, wybiera w drodze konkursu Rada Nadzorcza.
Każdego z członków zarządu Rada Spółdzielni zatrudnia na podstawie umowy o pracę.

W skład Zarządu Spółdzielni wchodzą:

Prezes Zarządu – mgr inż. LESZEK WINCENTY LACHOWSKI

posiada uprawnienia budowlane, licencję zarządcy nieruchomości, oraz szkolenia między innymi z zakresu audytów energetycznych, zamówień publicznych i przeciwdziałania korupcji, ukończył studnia podyplomowe, doświadczony urzędnik państwowy i samorządowy, poprzednio kierował administracją architektoniczno- budowlaną II instancji ( Podlaski Urząd Wojewódzki ), członek Spółdzielni „Wielkoblokowa”.

Z-ca Prezesa d/s Techniczno-Eksploatacyjnych – mgr inż. PAWEŁ PRACZUKOWSKI

nadzoruje sprawy eksploatacji technicznej i remontów oraz utrzymanie porządku i czystości.