1. Opłaty należy wnosić w terminie do 25-tego dnia każdego miesiąca. Za datę uiszczenia opłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

2. Od nieopłaconych w terminie opłat naliczane będą odsetki ustawowe.

3. Za skutki wynikłe z mylnego wypełnienia blankietu i indeksu,odpowiedzialność ponosi wyłącznie wpłacający.

Wpłat można dokonywać na konto:
PKO BP SA II odział Białystok
51 1020 1332 0000 1002 0026 4184
lub na konto
Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem
30 8774 0000 2600 9032 2000 0010

Na w/w konta można dokonywać wpłat elektronicznie( przez Internet)
Przy każdej wpłacie prosimy wpisywać INDEKS KOMPUTEROWY

Informacja czynszowa
tel.: 570 800 187

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Dodatki mieszkaniowe
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+