Pierwsze założycielskie zebranie, na którym dokonano wyboru Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej miało miejsce 19 marca 1956 roku. Udział w zebraniu wzięło 14 osób.
Do Rady Nadzorczej powołano:
– Zygmunta Niebrzydowskiego ( przewodniczący ), Aleksandra Nikitorowicza ( wiceprzewodniczący ) , Mariana Dobkowskiego , Władysława Giedrojcia , Antoniego Mickiewicza.
W skład pierwszego Zarządu Spółdzielni weszli: – Eugeniusz Wiszowaty – Prezes Zarządu i Zdzisław Karol Świątkowski – Wiceprezes.
Postanowieniem Sądu Powiatowego dla miasta Białegostoku z dnia 03.01.1958 roku wpisano Spółdzielnię do rejestru sadowego pod nazwą Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Budownictwa Wielkoblokowego w Białymstoku. W 1973 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółdzielni na obecnie obowiązującą tj. Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „WIELKOBLOKOWA” w Białymstoku. Zarówno pierwszy plan działalności Spółdzielni jak i treść pierwszego statutu za najważniejszy cel uznawały zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, bytowych i kulturalno-społecznych swoich członków. Założeniem ówczesnych władz Spółdzielni kontynuowanym przez kolejne Zarządy, było stworzenie Spółdzielni, w której mieszkania byłyby przydzielane członkom w formie własnościowego prawa do lokalu. Zamierzenie to zostało w pełni zrealizowane. W skali Białegostoku jesteśmy jedyną Spółdzielnią o jednolitym własnościowym charakterze mieszkań.
Do 1970r funkcję Prezesa Zarządu pełnili kolejno społecznie: – Mikołaj Wilczewski, Wincenty Ławresz, Henryk Kuziora, Tadeusz Łygasz
Pierwszym etatowym Prezesem Zarządu był Pan Włodzimierz Jabłonowski, który pełnił funkcje Prezesa nieprzerwanie przez okres 20 lat tj od dnia 16.02.1970r. do dnia 29.03.1990r.

Pierwszym pracownikiem etatowym a zarazem o najdłuższym stażu pracy była Pani Pelagia Szymańska. Pracownikami którzy wykazali się równie długim okresem pracy w Spółdzielni byli : Pan Wądołowski Marek, Pani Niewińska Teresa oraz Pani Chojnowska Elżbieta.
Pierwszy budynek zrealizowany został w 1959 r przy ul. Akademickiej 34, następny w 1965 r przy ul. Podleśnej 1.
Osiedle WYGODA zlokalizowane wzdłuż ulic Pułkowa i Wasilkowska zrealizowane zostało w latach 1970 – 1987.
Następne osiedle KRASZEWSKIEGO zrealizowane zostało w latach 1983 – 1991
W latach 1991 – 2000 zrealizowane zostało osiedle NOWE MIASTO II ( ul. Kręta, Pogodna i Wiejska )
Ostatnią realizacją w naszej Spółdzielni była dobudowa klatki schodowej Dobra 14A na osiedlu KRASZEWSKIEGO, która została oddana do użytku 17.10.2002r. Od tego czasu Spółdzielnia realizuje cele statutowe na rzecz swoich członków w zakresie zarządzania nieruchomościamioraz wykonuje działalność gospodarczą w zakresie dzierżaw i najmu.

W kolejności chronologicznej funkcje Prezesa Zarządu Spółdzielni pełnili:
– Włodzimierz Jabłonowski 16.02.1970r. – 29.03.1990r ( budowa osiedla Wygoda i Kraszewskiego )
– Krzysztof Hryncewicz 29.03.1990r – 30.06.1990r ( budowa osiedla Nowe Miasto )
– Anna Linowska 01.07.1990 – 21.06.1991r ( budowa osiedla Nowe Miasto )
– Zdzisław Cisz 28.08.1991 – 31.12.1995r ( budowa osiedla Nowe Miasto )
– Tadeusz Krajewski 01.01.1996 – 23.07.1999r ( budowa osiedla Nowe Miasto )
– Helena Sańczyk 24.07.1999 – 30.09.1999r ( budowa osiedla Nowe Miasto )
– Eugeniusz Zysk 01.10.1999 – 24.03.2004r (odbiór budowy Pogodna 21 i 23 )
– Stanisław Dmowski 25.03.2004 – 27.04.2004r – delegowany czasowo członek Rady Nadzorczej.
– Andrzej Adamski 28.04.2004 – 30.09.2010r
– Ignacy Andrukiewicz 01.10.2010 – 14-06-2012 – odwołany wraz z całym Zarządem i sześcioma członkami Rady Nadzorczej kadencji 2011-2014 przez Walne Zgromadzenie w dniu 14-06-2012r. W czasie obrad Walnego Zgromadzenia ówczesny członek Rady przewodniczący komisji techniczno – przetargowej – Mieczysław Borowski ( członek Rady Nadzorczej 2002-2004, 2011- 2014, 2014-2017) stwierdził : „ …. wystarczy mieć swoich ludzi w Radzie Nadzorczej i można zrobić wszystko. Dlatego nie przypadkiem pojawiły się uchwały odwołujące członków Rady Nadzorczej” . W dniu 14-06-2012 r. w miejsce odwołanych wybrano 6 nowych członków Rady Nadzorczej. ( Rada składała się z 13 osób )od dnia 20.06.2012 – funkcję członków Zarządu pełnili: Mieczysław Borowski, Halina Matusik i Józef Żak (oddelegowani czasowo członkowie Rady Nadzorczej )
– W wyniku przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą konkursu ( bez udziału wyżej wymienionych , delegowanych do pracy w Zarządzie ), od dnia 1-09-2012r. na stanowisko Prezesa Zarządu został zatrudniony Leszek Wincenty Lachowski .
Leszek Wincenty Lachowski pełnił funkcję do 9-05- 2017 roku, kiedy to uchwałą Rady Nadzorczej pod przewodnictwem Mieczysława Borowskiego został odwołany. W opinii Prezesa, odwołanie nastąpiło po ujawnieniu przez Prezesa związanych z Radą nieprawidłowości, mogących ułatwiać lub stanowić korupcję. Natomiast w piśmie procesowym pełnomocnik ówczesnej Rady wyjaśnił przyczynę odwołania Prezesa w sposób następujący : „ … w szczególności zaniedbania powoda związane z zebraniem dokumentacji potrzebnej na Walne Zgromadzenie, a przez to zagrożenie terminu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia…”. Należy wyjaśnić, iż w 2017 roku Rada nie wyznaczyła terminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie jak co roku zwołał Zarząd a tym samym wyznaczył jego termin. Prezes Leszek Wincenty Lachowski powrócił do pracy po miesiącu, gdy Sąd Okręgowy w Białymstoku wstrzymał wykonanie uchwały Rady Nadzorczej. W okresie od 9-06- 2017 do 7 – 07-2017 Spółdzielnia nie posiadała Zarządu, gdyż ówczesna Rada będąc do tego zobowiązana, nie delegowała ze swego grona do pracy w Zarządzie żadnego członka. W tym czasie zaginęły dokumenty związane z ( niedopuszczalnym jak wykazała późniejsza lustracja spółdzielni ) udziałem w komisjach przetargowych ówczesnego Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Mieczysława Borowskiego.- W dniu 14 lipca 2017 roku wybrani przez Walne Zgromadzenie w czerwcu 2017 roku nowi członkowie Rady Nadzorczej ostatecznie uchylili wstrzymaną przez Sąd Okręgowy uchwałę o odwołaniu Leszka Wincentego Lachowskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu.
Związani z odwołaniem w 2017 roku Prezesa członkowie Rady Nadzorczej kadencji 2014- 2017, prowadzą obecnie opozycyjną wobec Zarządu działalność. Aktualne wynagrodzenie Prezesa Zarządu to 1,9 krotność przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych. ( poprzednik ok. 2,1 ).