Spółdzielnia Budowlano- Mieszkaniowa „Wielkoblokowa”

ogłasza konkurs na stanowisko

Członka Zarządu -Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno – Eksploatacyjnych

przy zachowaniu poniższych wymagań i zasad:


Wymagania ogólne wobec kandydatów:

• Wykształcenie wyższe magisterskie

• Umiejętność kierowania i organizowania pracy

• Co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym

• Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

• Znajomość ustawy o własności lokali, prawa budowlanego z przepisami wykonawczymi, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,

• Obsługa pakietów biurowych , oraz programów do kosztorysowania

• Znajomość zagadnień prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

• Nastawienie pro klienckie i umiejętność komunikacji oraz budowania dobrych relacji z mieszkańcami

• Umiejętność zarządzania i podejmowania szybkich decyzji

• Oświadczenie o niekaralności

• Oświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym (potwierdzenie tej zdolności orzeczeniem lekarskim w razie wyboru na stanowisko)

• oświadczenie o nieprowadzeniu lub zawieszeniu w razie wyboru własnej działalności gospodarczej

• stosowanie do art. 57 ustawy prawo spółdzielcze , oświadczenie o braku

pokrewieństwa i powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej


Preferowane dodatkowe wymagania:

• wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo lub inżynieria środowiska

• doświadczenie w prowadzeniu prac remontowych.

• szkolenia i kursy przydane w prawidłowym utrzymaniu nieruchomości np. w zakresie audytów energetycznych, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,

kosztorysowania, licencja zarządcy nieruchomości i inne w zakresie nieruchomości.

• Prawo jazy kat B


Zgłaszanie powinno zawierać:

-życiorys (CV) wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć zawodowych oraz danymi kontaktowymi kandydata Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

-kopie dokumentów (dyplomów ukończenia studiów, uprawnień, szkoleń, świadectw pracy)

-oświadczenie o niekaralności i niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych

-oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub karno-skarbowe

-oświadczenie, że kandydat nie pozostaje w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej

– oświadczenie o nieprowadzeniu lub zawieszeniu w razie wyboru własnej działalności Gospodarczej

– oświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym

(potwierdzenie tej zdolności orzeczeniem lekarskim w razie wyboru na stanowisko)


Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym jest:

złożenie pisemnego zgłoszenia w terminie do dnia 18.07.2022 do godz. 14.00, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni ul. Wasilkowska 1 , w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8,00-15,00, z dopiskiem „Postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy Prezesa ” . W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty, decyduje faktyczna data wpływu zgłoszenia, a nie data stempla pocztowego.


==============================================================================

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na stanowiskach związanych z utrzymaniem czystości proszone są o zgłaszanie się do Sekcji Kadrowo-Społecznej (pok. 13 ul. Wasilkowska 1) lub przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną

na adres:wblok@interia.pl

miesięczne wynagrodzenie brutto – 3.010zł -3.200zł

==============================================================================

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na stanowiskach związanych konserwacją proszone są o zgłaszanie się do Sekcji Kadrowo-Społecznej (pok. 13 ul. Wasilkowska 1) lub przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną

na adres:wblok@interia.pl

miesięczne wynagrodzenie brutto – 3.010zł -4.000zł