Unijny  obowiązek montażu podzielników  kosztów ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Wielkoblokowa „  będzie kontynuowała rozpoczęty przed laty  proces  wyposażania mieszkań w podzielniki kosztów ogrzewania. Obecnie to obowiązek, który  wynika z wydanego na podstawie  przepisów Europejskich, § 3–5 Rozporządzenia  Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7.12.2021r ( Dz.U.2021 poz.2273), w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej….,  oraz ustawy Prawo Energetyczne.  W paragrafie  piątym rozporządzenia czytamy,   że obowiązek montażu podzielników kosztów ogrzewania powstaje, kiedy  analiza ekonomiczna wykaże  opłacalność inwestycji, tj.  projektowana oszczędność energii z pięciu lat w wyniku zastosowania podzielników będzie  wyższa niż koszt ich zakupu, montażu i eksploatacji.  Wykonane przez Spółdzielnię  analizy wykazały,  że wiele budynków  spełnia  warunki do montażu nakazanych prawem europejskim  podzielników  kosztów ciepła.   Rozumiemy,  że wielu naszych mieszkańców  nie aprobuje  rozliczenia ciepła za pomocą podzielników, jednak jeszcze raz należy podkreślić, iż obecnie jest to  obowiązek wynikający z przepisów prawa. Należy wyjaśnić, iż wraz z podzielnikami nowe przepisy zalecają stosowanie regulaminów   rozliczenia ciepła które określą   minimalny i maksymalny koszt zmienny  ciepła zależny od jego zużycia w lokalach w przeliczeniu na metr kwadratowy. Jest to rozwiązanie które w  założeniach ma chronić przed nadmiernymi dopłatami i zwrotami.  Mamy nadzieje,  że w sytuacji  stale rosnących cen ciepła,  montaż podzielników okaże  się  racjonalnym i   oczekiwanym przez wielu mieszkańców rozwiązaniem.

 „Podzielniki kosztów ogrzewania, nazywane też podzielnikami ciepła, to urządzenia montowane na grzejnikach centralnego ogrzewania, które służą do podziału kosztów zużycia ciepła w budynku na poszczególne mieszkania.  Podzielnik ciepła nie jest licznikiem – nie jest to przyrząd pomiarowy, a urządzenie, które wraz z systemem rozliczeń, służy do podziału kosztów energii cieplnej na poszczególne mieszkania”.

Informujemy również ,  iż w bieżącym roku przystępujemy do wymiany wodomierzy mieszkaniowych.  Spółdzielnia  zleci wymianę  wodomierzy firmie zewnętrznej w drodze  przetargu,   gdyż na usługę  zakupu i wymiany  wodomierzy systemem zleconym,  obowiązuje niższy 8 % podatek VAT.  Nowe wodomierze będą przystosowane do  zdalnego odczytu,  gdyż tym samym rozporządzeniem

( Dz.U.2021 poz.2273) wprowadzono obowiązek zdalnego  ich odczytu.

Za wymianę  wodomierzy i montaż podzielników kosztów ogrzewania Spółdzielnia nie będzie pobierała dodatkowych opłat.

Zarząd SM