Spółdzielnia Budowlano -Mieszkaniowa „Wielkoblokowa”, ul. Wasilkowska 1,

15-117 Białystok, zaprasza do składania  ofert na:

Dostawę  i montaż wodomierzy mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych  przy ulicy Pogodnej i Wiejskiej ilość ok. 1186  szt.

Zamówienie ( cena ryczałtowa ) obejmuje  :

Demontaż, dostawę i montaż nowych wodomierzy mieszkaniowych  ciepłej i zimnej wody  w budynkach ZAMAWIAJĄCEGO przy użyciu dotychczasowych  łączników wodomierzowych i nowych  uszczelek oraz w razie konieczności nowych  kształtek wodociągowych, montaż zaworów zwrotnych za wodomierzem ciepłej wody oraz zaplombowanie wodomierzy po wymianie i sporządzenie protokołu wymiany. Zabranie i utylizacja odpadów. Od oferowanej ceny należy odjąć odzysk  wodomierzy używanych.

Uwaga: Łatwy dostęp,  wszystkie wodomierze na klatkach schodowych.

Wymagania odnośnie wodomierzy:

– Wodomierze jednostrumieniowe, suchobieżne fabrycznie nowe w roku sprzedaży z cechą legalizacyjną nadaną w roku realizacji zamówienia;
– Możliwość zabudowy wodomierzy w pozycji poziomej i pionowej;
– Klasa dokładności pomiaru wodomierzy  winna być:
 H  R ≥ 40
 V  R ≥ 63
– Średnica Dn = 15 mm;
– Przepływ Q3 max  2,5 m3/h;
– Ciśnienie robocze max 1,6 MPa (16 bar)
– Wodomierze winny być przystosowane do montażu nakładki do odczytu radiowego bez ingerencji w wodomierz,

– Urządzenie wskazujące wodomierzy winno zapewniać swobodny, jednoznaczny odczyt, cyfry na bębenkach powinny być w dwóch kolorach, wartość działki elementarnej min. 0,005 m3;
– Wodomierze powinny również posiadać:
* atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dla wody pitnej;
* deklarację zgodności oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
* podwójne ułożyskowania wirnika;
* zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego (magnesy neodymowe);
* zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną (wzmocniona konstrukcja osłony liczydła);
* zabezpieczenie przed demontażem (plomba);
* liczydło odporne na zaparowanie (hermetyczne);

* blokadę pełnego obrotu liczydła.
Proszę o podanie ceny ryczałtowej wymiany jednego wodomierza:

Wymagana gwarancja: 4 lata

Termin wykonania usługi: prace należy wykonać w okresie 4 miesięcy od zawarcia umowy

Termin składania ofert: do dnia 5-05-2023r.

.: Dokumentacja (PDF)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont płyt balkonowych, wymiana barierek balkonowych, malowanie elewacji, malowanie ścian wiatrołapów, ocieplenie i pokrycie tynkiem mozaikowym cokołów, montaż daszków balkonowych nad balkonami mieszkań kond. V w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul Wasilkowski 10 w Białymstoku

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 05.05.2023 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2023 r. do godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Kontakt z oferentami i udzielanie wyjaśnień :
Paweł Praczukowski 602 370 240

Karol Nowakowski 602 369 692

Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont tarasu i schodów zewnętrznych ul Kraszewskiego 30 w Białymstoku

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 13.04.2023 r. do godz. 11.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2023 r. o godz. 11.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Kontakt z oferentami i udzielanie wyjaśnień :
Paweł Praczukowski 602 370 240

Karol Nowakowski 602 369 692

Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:

Ocieplenie elewacji balkonowej, remont balustrad i płyt balkonowych  w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym ul. Pogodna 7 w Białymstoku

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 13.04.2023 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2023 r. o godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Kontakt z oferentami i udzielanie wyjaśnień :
Paweł Praczukowski 602 370 240

Karol Nowakowski 602 369 692

Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

Spółdzielnia Budowlano -Mieszkaniowa „Wielkoblokowa”, ul. Wasilkowska 1,

15-117 Białystok, zaprasza do składania  ofert na sporządzenie  świadectw  charakterystyki energetycznej budynków.

Zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem :

– liczba budynków –  69

– w tym 68 budynków  przy zastosowaniu  metody zużyciowej w oparciu o faktycznie zużytą ilość energii,  gdzie ciepło na potrzeby ogrzewania i c.w.u. jest dostarczane z sieci ciepłowniczej, oraz  istnieją dokumenty potwierdzające rzeczywiste zużycie ciepła  z ostatnich  3 lat  poprzedzających sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej

Odpowiadając na zapytanie należy podać:

……………………………….cena brutto wykonania 1 świadectwa

………………………………. Koszt brutto  wykonania całego zamówienia

 ………………………………. termin wykonania.

prace należy wykonać  do 15.05.2023 r. 

Termin składania ofert: do dnia. 13-04-2023,  godz. 12

Bliższe informacje pod nr tel. 664143454

Oferty należy składać do dnia 13-04-2023 godz. 12  w biurze Spółdzielni, ul. Wasilkowska 1

lub drogą mailową:  wblok@interia.pl

.: Dokumentacja (PDF)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku, zaprasza do składania  ofert na:

Dostawę  i montaż wodomierzy mieszkaniowych.  Szacunkowa ilość 650 szt.

Zamówienie obejmuje :

Uzgodnienie z właścicielami lokali terminu, Demontaż, dostawę i montaż nowych wodomierzy mieszkaniowych ciepłej i zimnej wody  w budynkach ZAMAWIAJĄCEGO przy użyciu dotychczasowych  łączników wodomierzowych i nowych  uszczelek oraz w razie konieczności nowych  kształtek wodociągowych, montaż zaworów zwrotnych za wodomierzem oraz zaplombowanie wodomierzy po wymianie i sporządzenie protokołu wymiany. Zabranie i utylizacja odpadów. Od oferowanej ceny należy odjąć odzysk  wodomierzy używanych.

Wymagania odnośnie wodomierzy:

– Wodomierze jednostrumieniowe, suchobieżne fabrycznie nowe w roku sprzedaży z cechą legalizacyjną nadaną w roku realizacji zamówienia;
– Możliwość zabudowy wodomierzy w pozycji poziomej i pionowej;
– Klasa dokładności pomiaru wodomierzy  winna być:
 H  R ≥ 40
 V  R ≥ 63
– Średnica Dn = 15 mm;
– Przepływ Q3 max  2,5 m3/h;
– Ciśnienie robocze max 1,6 MPa (16 bar)
– Wodomierze winny być przystosowane do montażu nakładki do odczytu radiowego bez ingerencji w wodomierz,

– Urządzenie wskazujące wodomierzy winno zapewniać swobodny, jednoznaczny odczyt, cyfry na bębenkach powinny być w dwóch kolorach, wartość działki elementarnej min. 0,005 m3;
– Wodomierze powinny również posiadać:
* atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dla wody pitnej;
* deklarację zgodności oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
* podwójne ułożyskowania wirnika;
* zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego (magnesy neodymowe);
* zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną (wzmocniona konstrukcja osłony liczydła);
* zabezpieczenie przed demontażem (plomba);
* liczydło odporne na zaparowanie (hermetyczne);

* blokadę pełnego obrotu liczydła.
Proszę o podanie ceny ryczałtowej wymiany jednego wodomierza:

Wymagana gwarancja: 4 lata

Termin wykonania usługi: prace należy wykonać w okresie 6 miesięcy od zawarcia umowy

Termin składania ofert: do dnia 12-04-2023r.

.: Dokumentacja przetargowa (PDF)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:

ocieplenie ściany budynku od strony klatek schodowych, oraz parteru usługowego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym ul. Wiejska 74

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 27.03.2023 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2023 r. do godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Kontakt z oferentami i udzielanie wyjaśnień :
Paweł Praczukowski tel.: 602 370 240

Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont barierek balkonowych, płyt balkonowych i docieplenie elewacji, w budynku wielorodzinnym
ul. Wiejska 70 w Białymstoku

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 20.03.2023 r. do godz. 13.00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2023 r. do godz. 13.00 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Kontakt z oferentami i udzielanie wyjaśnień :
Karol  Nowakowski   602 369 692

Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę balustrad i remont  płyt balkonowych  wraz z dociepleniem elewacji  w budynku  wielorodzinnym ul. Wiejska 74A

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 20.03.2023 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2023 r. do godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Kontakt z oferentami i udzielanie wyjaśnień :
PKarol  Nowakowski   602 369 692

Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul Towarowa 2a w Białymstoku

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 15.03.2023 r. do godz. 12.00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2023 r. do godz. 12.00 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Kontakt z oferentami i udzielanie wyjaśnień :
PAWEŁ PRACZUKOWSKI – 602 370 240

Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont płyt balkonowych wraz z wymianą balustrad, oraz malowaniem elewacji, budynku ul. Kręta 8 w Białymstoku

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 13.03.2023 r. do godz. 12.00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2023 r. do godz. 12.00 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Kontakt z oferentami i udzielanie wyjaśnień :
PAWEŁ PRACZUKOWSKI – 602 370 240

Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
prace remontowe ( wymiana okien )  w budynku mieszkalnym przy ulicy Pogodnej 9 w Białymstoku

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 03.02.2023 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2023 r. do godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Kontakt z oferentami i udzielanie wyjaśnień :
PAWEŁ PRACZUKOWSKI – 602 370 240

Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Wiejska 62 w Białymstoku

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 30.01.2023 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2023 r. do godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Kontakt z oferentami i udzielanie wyjaśnień :
PAWEŁ PRACZUKOWSKI – 602 370 240

Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
roboty remontowe w budynku mieszkalnym polegające na wymianie balustrad wewnętrznych na klatkach schodowych w budynku wielorodzinnym przy ulicy:  Pułkowa 1

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 28.12.2022 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2022 r. do godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Kontakt z oferentami i udzielanie wyjaśnień :
PAWEŁ PRACZUKOWSKI – 602 370 240

Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:

wymianę balustrad wewnętrznych na klatkach schodowych w budynku wielorodzinnym przy ulicy: Świętojańskiej 19 w Białymstoku

Termin składania ofert: do dnia 28.12.2022r.
Bliższe informacje : tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Kraszewskiego 34 w Białymstoku

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 29.12.2022 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2022 r. do godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Kontakt z oferentami i udzielanie wyjaśnień :
PAWEŁ PRACZUKOWSKI – 602 370 240

Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:

Zadanie nr 1 .

 1. Drzwi wejściowe zewnętrzne szt. 4 , ul. Kraszewskiego 34
 • Drzwi dwuskrzydłowe, zewnętrzne wiatrołapu, aluminiowe trzykomorowe z przegrodą termiczną wraz  z futryną, wyposażone w klamko-pochwyt, podwójne uszczelki z EPDM wciskane w profil, wzmocnione trzy zawiasy łożyskowe z regulacją 3D, niski próg .
 • Wymiary 1310×2350 mm, kierunek otwierania lewe na zewnątrz, skrzydło czynne 900mm w świetle przejścia . Drzwi bez poprzeczki. Zabezpieczenie przed otwarciem z zewnątrz rygla elektrozaczepu .
 • Samozamykacz hydrauliczny górny od drzwi ok 80 kg z podwójną regulacją Geze Ts 4000 , z blokadą ramienia .
 • Wypełnienie drzwi: (obu skrzydeł) z szyby O2, bezpiecznej, testowej, zespolonej VSG 2×33.1/16 Ar/, U(max) = 1,8[W/(m2 · K)]

                         -dla całych drzwi 

 • Kolorystyka Ral 8019 standardowy  
 • Elektrozaczep

Demontaż istniejących drzwi ,montaż nowych z obróbką tynkarską .

Zadanie nr 2.

1. Drzwi wejściowe wewnętrzne z wiatrołapu do klatki szt. 4  ul. Świętojańska 19

 • Drzwi dwuskrzydłowe, wewnętrzne  wiatrołapu, aluminiowe trzykomorowe z przegrodą termiczną wraz  z futryną, wyposażone w klamko-pochwyt, podwójne uszczelki z EPDM wciskane w profil, wzmocnione trzy zawiasy łożyskowe z regulacją 3D, niski próg .
 • Wymiary 1500×2000 mm, kierunek otwierania lewe na zewnątrz, skrzydło czynne 900mm w świetle przejścia . Drzwi bez poprzeczki
 • Samozamykacz hydrauliczny górny od drzwi ok 80 kg z podwójną regulacją Geze Ts 4000 , z blokadą ramienia .
 • Wypełnienie drzwi: (obu skrzydeł) z szyby O2, bezpiecznej, testowej,zespolonej VSG 2×33.1/16 Ar/, U(max) = 1,8[W/(m2 · K)]

                         -dla całych drzwi 

 • Kolorystyka Ral 8019 standardowy 
 • Elektrozaczep

Demontaż istniejących drzwi ,montaż nowych z obróbką tynkarską .

Termin składania ofert: do dnia 20.12.2022r.
Bliższe informacje : tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wyrównanie  powierzchni  betonowej i ułożeniu masy asfaltowej  –  490m2 – przy ul. Towarowa 2a w Białymstoku

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 25.11.2022 r. do godz. 12.00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2022 r. do godz. 12.00 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Kontakt z oferentami i udzielanie wyjaśnień :
PAWEŁ PRACZUKOWSKI – 602 370 240

Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
Dostawę i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych szt. 3

 • Drzwi dwuskrzydłowe, zewnętrzne wiatrołapu, aluminiowe trzykomorowe z przegrodą termiczną wraz  z futryną, wyposażone w klamko-pochwyt, podwójne uszczelki z EPDM wciskane w profil, wzmocnione trzy zawiasy łożyskowe z regulacją 3D, niski próg .
 • Wymiary 1360×2360 mm, kierunek otwierania lewe na zewnątrz, poprzeczka na wysokości 900 mm, skrzydło czynne 900mm w świetle przejścia
 • Samozamykacz hydrauliczny górny od drzwi ok 80 kg z podwójną regulacją Geze Ts 4000 , z blokadą ramienia .
 • Wypełnienie drzwi: (obu skrzydeł) z szyby O2, bezpiecznej, testowej,zespolonej VSG 2×33.1/16 Ar/, U(max) = 1,8[W/(m2 · K)]

                         -dla całych drzwi 

 • Kolorystyka Ral 8017
 • Elektrozaczep

Demontaż istniejących drzwi ,montaż nowych z obróbką tynkarską .

Adres budynku ul. Dobra 10 Białystok

Termin składania ofert: do dnia 30.09.2022r.
Bliższe informacje : tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont tarasu, przygarażowych murów oporowych, oraz schodów tarasowych i prowadzących do klatki nr II przy ul. Pogodnej 37A w Białymstoku

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 07.09.2022 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Kontakt z oferentami i udzielanie wyjaśnień :
Karol Nowakowski tel.: 602 369 692

Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remoncie  nawierzchni drogi wewnętrznej przy  budynku  Kraszewskiego 34  ( dawna ul.   Słomiana )

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 05.09.2022 r. do godz. 11.00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Kontakt z oferentami i udzielanie wyjaśnień :
tel.: 664 143 454

Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Ocieplenie ścian szczytowych budynku ul Pułkowa 7 w Białymstoku

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 30.08.2022 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
KAROL NOWAKOWSKI – 602 369 692
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont dachu w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Wiejska 76 i Wiejska 78 w Białymstoku

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 02.08.2022 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
KAROL NOWAKOWSKI – 602 369 692
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont tarasu, przygarażowych murów oporowych, oraz schodów tarasowych i schodów prowadzących do klatki nr II przy ul Pogodnej 37A w Białymstoku

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 21.07.2022 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel. 602 370 240
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na wymianę i modernizację orynnowania, oraz rur spustowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul Pogodna 23  w Białymstoku

Termin składania ofert: do dnia 31.03.2022 r.

.: Dokumendacja(PDF)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont dachu w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Pogodna 3 w Białymstoku

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 17.03.2022 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel. 602 370 240
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na wymianę i modernizację orynnowania, oraz rur spustowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul Pogodna 23  w Białymstoku

Termin składania ofert: do dnia 15.03.2022 r.

.: Dokumendacja(PDF)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
wymianę balustrad i remont 35 szt. płyt balkonowych wraz z malowaniem elewacji ścian balkonowych. Ocieplenie ściany szczytowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Wiejska 74A

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 24.02.2022 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2022 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel. 602 370 240
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
wymianę balustrad i remont 14 szt. płyt balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Podleśna 1 w Białymstoku

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 24.02.2022 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel. 602 370 240
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont płyt balkonowych, barierek balkonowych, docieplenie elewacji, ocieplenie i pokrycie tynkiem mozaikowym cokołów, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul Pogodna 11 w Białymstoku

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 10.02.2022 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel. 602 370 240
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie okresowego 5-letniego przeglądu budowlanego instalacji elektrycznych .

Zakres kontroli okresowych (przeglądów pięcioletnich) stanu technicznego obiektów budowlanych, określony jest w art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836). Przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach – w zakresie określonym w art. 62. ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. polegające na badaniu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, sprzętu zabezpieczeń i środków ochrony od porażenia, uziemień, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów – całego obiektu budowlanego łącznie z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. Wzory protokołów kontroli okresowej instalacji elektrycznej (przegląd 5-letni i przegląd roczny) odrębne dla każdego budynku, zgodne z wymaganiami  Organów Nadzoru Budowlanego, aktualnych norm i przepisów prawa. Prace należy wykonać w budynkach oraz lokalach użytkowych zlokalizowanych w Białymstoku na osiedlach mieszkaniowych administrowanych przez spółdzielnię oraz w ich bezpośrednim otoczeniu (oświetlenie terenu, złącza kablowe itp.) według załącznika nr. 1 do  SIWZ.


.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 16.12.2021 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel. 602 370 240
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wymianę wewnętrznej doziemnej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i cyrkulacji, wymianę zewnętrznej doziemnej instalacji wodociągowej pomiędzy budynkami Dobra 10 i Dobra 12 oraz wymianę wewnętrznych leżaków ciepłej i zimnej wody w budynku Dobra 12.

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 24.09.2021 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel. 602 370 240
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
remont dachu budynku handlowo-usługowego przy ul Wasikowskiej 1 (segment nad cukiernią) w Białymstoku

Termin składania ofert do dnia 01.09.2021

.: Dokumentacja(PDF)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont 7 klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym VI(7 klatek) kondygnacyjnym przy ulicy Pogodna 7 w Białymstoku

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 08.07.2021 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
arch. Karol Nowakowski  
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

=============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont tarasu budynku usługowego ul. Kraszewskiego 30


.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 30.06.2021 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wymianę balustrad i remont 35 szt. płyt balkonowych., wraz z malowaniem elewacji ścian balkonowych. Ocieplenie ściany szczytowej  w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym ul. Wiejska 74A


.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 22.06.2021 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

Przetarg został anulowany z powodu zbyt małej ilości ofert

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont tarasu budynku usługowego ul. Kraszewskiego 30


.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 31.05.2021 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont 7 klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym VI kondygnacyjnym (7 klatek)  przy ulicy Pogodna 7 w Białymstoku

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 27.05.2021 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
arch. Karol Nowakowski  
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
remont – wymiana balustrad schodowych na 7 klatkach schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul Pogodna 7 w Białymstoku

Termin składania ofert do dnia 11.05.2021 godz. 10:30
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240
.: Dokumentacja(PDF)

W wyniku przetargu nie wyłoniono oferentów z racji zbyt wysokich wymagań finansowych.

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont płyt balkonowych, barierek balkonowych, docieplenie elewacji, ocieplenie i pokrycie tynkiem mozaikowym cokołów, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul Pogodna 11 w Białymstoku

.: Dokumentacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 29.04.2021 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

W wyniku przetargu nie wyłoniono oferentów z racji zbyt wysokich wymagań finansowych.

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont płyt balkonowych, wymiana barierek balkonowych, docieplenie elewacji, ocieplenie i pokrycie tynkiem mozaikowym cokołów, montaż daszków balkonowych nad balkonami mieszkań kond. V w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul Wasilkowski 45 w Białymstoku

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 21.04.2021 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

W wyniku przetargu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę – Rem-Bud Krzysztof i Iwona Chrzanowscy s.c.
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż drzwi zewnętrznych do lokali usługowych :
Zadanie I. zakład fryzjerski Wasilkowski 43 (drzwi zlokalizowane w szczycie budynku)
Zadanie II. Lokal usługowy Kraszewskiego 28A (drzwi zlokalizowane w szczycie budynku od strony ulicy Kraszewskiego 30)

Termin składania ofert: do dnia 22.03.2021 r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240
.: Dokumendacja(PDF)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na roboty remontowe:
ocieplenie stropu garażu budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Pogodna 27

Termin składania ofert: do dnia 26.03.2021 r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 369 692 lub 602 370 240
.: Dokumendacja(PDF)

W wyniku przetargu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę – REM-BUD Piotr Wąsiński

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont płyt balkonowych, wymiana barierek balkonowych, docieplenie elewacji, ocieplenie i pokrycie tynkiem mozaikowym cokołów, montaż daszków balkonowych nad balkonami mieszkań kond. V w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul Wasilkowski 41 w Białymstoku

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 22.03.2021 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

W wyniku przetargu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę – Rem-Bud Krzysztof i Iwona Chrzanowscy s.c.
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont płyt balkonowych, wymiana barierek balkonowych, malowanie elewacji, malowanie ścian wiatrołapów, ocieplenie i pokrycie tynkiem mozaikowym cokołów, montaż daszków balkonowych nad balkonami mieszkań kond. V w budynku mieszkalnym wielorodzin-nym ul Wasilkowski 8 w Białymstoku

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 22.03.2021 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl

W wyniku przetargu nie wyłoniono oferentów z racji zbyt wysokich wymagań finansowych.

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na wymianę w części piwnicznej wewnętrznej instalacji wodociągowej (woda zimna, ciepła i cyrkulacja) w budynku wielorodzinnym przy ulicy Dobrej 8 w Białymstoku.

Termin składania ofert: do dnia 22 marca 2021
.: Dokumendacja(PDF)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej metodą pneumatyczną w budynkach Daleka 3 i Daleka 5

Termin składania ofert: do dnia 14.12.2020
.: Dokumendacja(PDF)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na Wykonanie remontu chodnika w Białymstoku przy ul. Pułkowej 3A.

Termin składania ofert: do dnia 23.09.2020 do 12:00
.: Dokumendacja(ZIP)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
malowanie elewacji, remont płyt balkonowych, wymiana barierek balkonowych, ocieplenie i pokrycie tynkiem mozaikowym cokołów, montaż daszków balkonowych nad balkonami mieszkań kond. V budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wasilkowskiej 8 w Białymstoku

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 26.08.2020 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont tarasu budynku ul. Kraszewskiego 30 w Białymstoku

.: Dokumendacja przetargowa (RAR)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 20.08.2020 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont płyt balkonowych, wymianę barierek balkonowych, malowanie elewacji, malowanie ścian wiatrołapów, ocieplenie i pokrycie tynkiem mozaikowym cokołów, montaż daszków balkonowych nad balkonami mieszkań kond. V budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wasilkowskiej 8 w Białymstoku

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 03.08.2020 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na montaż drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych na klatki schodowe (8 szt. ok. 1490 x 2000) – w bud. mieszkalnym Pogodna 25.

Termin składania ofert: do dnia 03.07.2020r.
.: Dokumendacja(PDF)

Bliższe informacje tel. 602 370 240

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont płyt balkonowych wraz z wymianą balustrad oraz remont ścian bocznych osłonowych w budynku Kręta 6.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 02.07.2020 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
ocieplenie dwóch ścian szczytowych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym ul. Wiejska 74A

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 06.07.2020 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na montaż dwuskrzydłowych drzwi wewnętrznych na klatki schodowe w bud. mieszkalnym Pogodna 25.

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2020r.
.: Dokumendacja(PDF)

Bliższe informacje i szczegółowa specyfikacja tel. 602 370 240

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na remont instalacji domofonowej w budynku wielorodzinnym Pogodna 25. (osiem klatek schodowych)

Termin składania ofert: do dnia 02.06.2020r.
.: Dokumendacja(PDF)

Bliższe informacje i szczegółowa specyfikacja tel. 602 370 240

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont płyt balkonowych wraz z wymianą balustrad oraz remont ścian bocznych osłonowych w budynku Kręta 6.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 26.05.2020 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wymianę balustrad i remont 35 szt. płyt balkonowych., wraz z malowaniem elewacji ścian balkonowych. Ocieplenie ściany szczytowej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym ul. Wiejska 74A

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 26.05.2020 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej metodą pneumatyczną w budynków:
Pogodna 1
Pogodna 3

Termin składania ofert: do dnia 25.05.2020r.
.: Dokumendacja(PDF)

Bliższe informacje i szczegółowa specyfikacja tel. 602 370 240

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
wykonanie robót remontowych: Remont i ocieplenie elewacji, wraz z remontem balkonów (oznaczonego fragmentu) budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul Pogodnej 25 w Białymstoku

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 18.05.2020 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa”,zaprasza do składania ofert na:
roboty remontowe polegające na wymianie balustrad wewnętrznych na klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych przy ulicy:
Daleka 3 ( budynek OWT 67 – 3 klatki, 5 kondygnacji).
Daleka 5 ( budynek OWT 67 – 3 klatki, 5 kondygnacji ).
Daleka 7 ( budynek OWT 67 – 3 klatki, 5 kondygnacji)

Termin składania ofert: do dnia 05.05.2020r. do godz. 12.30
.: Dokumendacja(PDF)

Bliższe informacje: tel. 602678902

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
wykonanie robót remontowych: remont wiatrołapów i klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białymstoku przy ul. Towarowej 2.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 20.04.2020 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
arch. Karol Nowakowski
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
wykonanie robót remontowych: remont wiatrołapów i klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białymstoku przy ul. Wiejskiej 76.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 20.04.2020 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
arch. Karol Nowakowski
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
wykonanie robót remontowych: remont wiatrołapów i klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białymstoku przy ul. Towarowej 2.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 08.04.2020 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
arch. Karol Nowakowski
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
wymianęa balustrad i remont 35 szt. płyt balkonowych., wraz z malowaniem elewacji ścian balkonowych. Docieplenie ściany szczytowej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym ul. Wiejska 74A

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 01.04.2020 r. do godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wymianę balustrad i remont 35 szt. płyt balkonowych, wraz z malowaniem elewacji ścian balkonowych. Docieplenie ściany szczytowej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym ul. Wiejska 74A

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 18.03.2020 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa”,zaprasza do składania ofert na:
1. Roboty parkingowe przy budynku Dobra 14
Zakres robót objętych zamówieniem:
– Rozbiórka krawężnika drogowego betonowego z kosztami odwodu i utylizacją – 28,60 mb
– Korytowanie gruntu na głębokość do 30 cm – powierzchnia 40 m2 z wywozem urobku ok. – 8,5 m3
– Wykonanie krawężnika najazdowego Polbruk na ławie betonowej 15×22 – 37,8 mb
– Ułożenie kostki typu Polbruk o gr. 8 cm – 53,50 na podsypce piaskowo-cementowej 3 cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego o-63mm grubości 15 cm.

2. Remont chodnika przed skrzyżowaniem z ulicą Kraszewskiego.
Zakres robót objętych zamówieniem”
– Rozebranie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z dowozem i utylizacją gruzu. – 55m2
– Ułożenie chodnika z nowych płyt chodnikowych Polbruk 35 x 35 x 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm – 55 m2

UWAGA
– Zakres prac obejmuje, uprzątnięcie miejsca wykonywania czynności po ich zakończeniu

Prosimy o podanie ceny ryczałtowej, w kwocie brutto wraz z terminem wykonania.
Oferty należy składać do dnia 02-03-2020 r. w sekretariacie Spółdzielni ul Wasilkowska 1 lub przesłać mailem :
wblok@interia.pl
Bliższe informacje pod nr tel. 664 143 061, 602 369 692
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont i ocieplenie elewacji oraz wiatrołapów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Białystok, ul. Pogodna 11

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 20.02.2020 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont – wymianę zewnętrznej doziemnej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilającej budynki przy ulicy Dalekiej 1A, Dalekiej 1 i Dobrej 8.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 13.02.2020 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont – wymianę istniejącej instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w bu-dynku mieszkalnym wielorodzinnym (Białystok ul. Daleka 3)

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 10.02.2020 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa”,zaprasza do składania ofert na:
roboty remontowe w budynku mieszkalnym polegające na wymianie balustrad wewnętrznych na klatkach schodowych w budynku wielorodzinnym przy ulicy:
Daleka 9 ( budynek OWT 67 – 3 klatki, 4 kondygnacje ).
Dobra 14 ( budynek OWT 67 – 4 klatki, 5 kondygnacji ).
Towarowa 2a ( budynek OWT 67 – 2 klatki, 4 kondygnacje, 3 klatki, 5 kondygnacji ).

Termin składania ofert: do dnia 04.02.2020r. do godz. 12.30
.: Dokumendacja(ZIP)

Telefon kontaktowy do działu technicznego Spółdzielnii Budowlano – Mieszkaniowej „Wielkoblokowa”- 664 143 061, 602 369 692

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa”,zaprasza do składania ofert na:
wylanie posadzek budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul Wasilkowska 47, oraz Wasilkowska 47A w Białymstoku

Termin składania ofert: do dnia 21.01.2020r.
.: Dokumendacja (PDF)

Telefon kontaktowy do działu technicznego Spółdzielnii Budowlano – Mieszkaniowej „Wielkoblokowa”- 664 143 061, 602 369 692

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
docieplenie elewacji oraz remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Białystok, ul. Pułkowa 3

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 27.01.2020 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
wykonanie remontu wiatrołapów i klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białymstoku przy ul. Wiejskiej 78.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 23.12.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa”,zaprasza do składania ofert na:
wymianę okien wiatrołapów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiejskiej 78 w Białymstoku

Termin składania ofert: do dnia 13.12.2019r.
.: Dokumendacja (PDF)

Telefon kontaktowy do działu technicznego Spółdzielnii Budowlano – Mieszkaniowej „Wielkoblokowa”- 602 369 692

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa”,zaprasza do składania ofert na:
roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego przy ulicy Towarowej2B
Zakres robót objętych zamówieniem:
Parterowy budynek gospodarczy – dawne tymczasowe zaplecze budowy o wym. 9,20 m x 31m
fundamenty: betonowe płytkie, podpiwniczenia brak.
Ściany: pustaki gazobetonowe o gr. 24 cm ( 10 warstw na słabej zaprawie), brak tynków.
Dach: dwuspadowy, drewniany, wiązary deskowe pokryte eternitem falistym,
Stolarka: drewniana nie nadająca się do dalszego użytku.
Posadzki: betonowe, w środkowej części przewód kominowy.
Zakres prac obejmuje całkowitą rozbiórkę budynku z wywiezieniem i utylizacją materiałów, uprzątnięcie i wyrównanie miejsca po rozbiórce do poziomu otaczającego terenu.

Prosimy o podanie ceny ryczałtowej, w kwocie brutto wraz z terminem wykonania.
Oferty należy składać do dnia 16-12-2019 r. w sekretariacie Spółdzielni ul Wasilkowska 1 lub przesłać mailem : wblok@interia.pl
Bliższe informacje pod nr tel. 664 143 059, 602678902

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa”,zaprasza do składania ofert na:
wymianę wiatrołapu i drzwi zewnętrznych z naświetlem segmentu usługowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krętej 6 w Białymstoku

Termin składania ofert: do dnia 11.12.2019r.
.: Dokumendacja (ZIP)

Telefon kontaktowy do działu technicznego Spółdzielnii Budowlano – Mieszkaniowej „Wielkoblokowa”- 602 369 692

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa”,zaprasza do składania ofert na:
malowanie 3 klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym V kondygnacyjnym Wiejska 60.

Termin składania ofert: do dnia 16.12.2019r.
.: Dokumendacja (PDF)
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonaniu robót remontowych: remontu przedsionków do klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w części wew. z wymianą drzwi wewnętrznych drewnianych – 8 szt, przy ul. Pogodnej 25, 15-354 Białystok, działka nr ew. 970/12

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 28.10.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonaniu robót remontowych: remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białymstoku przy ul. Pułkowej 9.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 17.10.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Wielkoblokowa”,
ul. Wasilkowska 1, 15-117 Białystok, zaprasza do składania ofert na:
dostawę i montaż balustrad wewnętrznych na klatkach schodowych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Pułkowej 9 (6 klatek po pięć kondygnacji).

Termin składania ofert: do dnia 10.09.2019r. do godz. 12.30
Bliższe informacje: tel. 602 370 240 lub 602 369 692
.: Dokumendacja (PDF)
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białymstoku przy ul. Pułkowej 9.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 14.08.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont przedsionków do klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w części wew. z wymianą drzwi wewnętrznych drewnianych – 8 szt, przy ul. Pogodnej 25, 15-354 Białystok, działka nr ew. 970/12

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 13.08.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Wielkoblokowa”,
ul. Wasilkowska 1, 15-117 Białystok, zaprasza do składania ofert na:
oczyszczenie i impregnowanie elewacji budynków mieszkalnych Wasilkowska 8, 10, 12

Termin składania ofert: do dnia 08.08.2019r. do godz. 12.30
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240, 85 878-90-21
.: Dokumendacja (PDF)
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont tarasu z ciągiem pieszym nad garażami w budynku przy ul. Kraszewskiego 30

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 02.07.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont przedsionków do klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w części wew. z wymianą drzwi wewnętrznych drewnianych – 8 szt, przy ul. Pogodnej 25, 15-354 Białystok, działka nr ew. 970/12

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 12.06.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
wymianę zewnętrznej doziemnej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i cyrkulacji zasilającej budynki przy ul. Dalekiej 1 oraz Dobrej 8 w Białymstoku.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 07.06.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
docieplenie elewacji oraz remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przy ul. Pogodnej 25, 15-354 Białystok, działka nr ew. 970/12

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 11.06.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
docieplenie elewacji oraz remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych: ul. Świętojańska 19.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 04.06.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Wielkoblokowa”,
ul. Wasilkowska 1, 15-117 Białystok, zaprasza do składania ofert na:
naprawę powierzchni dachu i czapek kominów wentylacyjnych papą termozgrzewalną w budynku spółdzielni przy ulicy Świętojańskiej 19 bud. B.

Termin składania ofert: do dnia 29.05.2019r. do godz. 12.30
Bliższe informacje pod nr tel. 602 369 692 lub 602 370 240
.: Dokumendacja (ZIP)
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
wymianę zewnętrznej doziemnej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i cyrkulacji zasilającej budynki przy ul. Dalekiej 1 oraz Dobrej 8 w Białymstoku.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 28.05.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Docieplenie elewacji oraz rente balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:
a) Zadanie I – ul. Akademicka 34
b) Zadanie II – ul. Akademicka 34/1
c) Zadanie III – ul. Świętojańska 19

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 17.05.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont kanalizacji deszczowej budynku przy ulicy Podleśnej 1.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 13.05.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont tarasu z ciągiem pieszym nad garażami w budynku przy ul. Kraszewskiego 30

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 06.05.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie okładzin klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białymstoku przy ul. Wasilkowskiej 43.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 07.05.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „WIELKOBLOKOWA” przetarg ofertowy (pisemny) na
najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego na XI piętrze budynku przy ul. Wasilkowskiej 47.
Lokal o pow. 57,30 m2 składa się z 2 pokoi, salonu z aneksem kuchennym, łazienki.

Termin składania ofert: do dnia 24.05.2019 r.
Ze stanem technicznym lokalu można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administracją Spółdzielni nr tel.: 664 143 061.
.: Dokumendacja (ZIP)
==============================================

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Wielkoblokowa”,
ul. Wasilkowska 1, 15-117 Białystok, zaprasza do składania ofert na:
docieplenie stropodachu wentylowanego w budynku spółdzielni przy ulicy Świętojańskiej 19 bud. B.

Termin składania ofert: do dnia 01.04.2019 r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 369 692 lub 602 370 240
.: Dokumendacja (ZIP)
==============================================

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „ Wielkoblokowa” zleci:
wykonanie uproszczonej dokumentacji modernizacji zewnętrznych kanałowych przyłączy ciepłowniczych (Co i CWU)
1. z grupowego węzła cieplnego Daleka 1A do Daleka 1 – 31,65 mb (obecnie c2X65 + CWU)
2. z grupowego węzła cieplnego Daleka 1A do Dobra 8 – 85,35 mb (obecnie c2x80 + CWU)

W ramach pracy należy:
– dobrać optymalne średnice nowej preizolowanej sieci zgodnie z obowiązującymi normami dla warunków maksymalnego zapotrzebowania na ogrzewanie i ciepłą wodę.
– opracować technologię i uproszczony przedmiar robót niezbędny do zlecenia remontu.
Roboty budowlane będą wykonywane w ramach remontu (nie jest wymagana aktualna mapa geodezyjna do celów projektowych).

Oferty cenowe należy przesyłać do dnia 5 kwietnia na adres:
15-117 Białystok ul. Wasilkowska 1
lub drogą mailową
wblok@interia.pl
Informacje tel. 664 146 454
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Docieplenie elewacji oraz remoncie balkonów z wymianą balustrad na balustrady ze stali nierdzewnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ul. Pułkowa 5A, obr. 16-Wygoda, Białystok,

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 26.03.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240, 85 878 90 22.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie okładzin ceramicznych klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białymstoku przy ul. Kraszewskiego 28A z płytek ceramicznych lub gresu – oferty bez ceny płytek.

Termin składania ofert: do dnia 20.03.2019r. do 12.30
Bliższe informacje: tel. 602 369 692

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego – przy ul. Wiejskiej 72

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 28.02.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240, 85 878 90 22.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego – przy ul. Wiejskiej 74

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 28.02.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240, 85 878 90 22.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wysokiego przy ul. WASILKOWSKIEJ 47:
– szczytu w okładzinie z płyt azbestowo-cementowych oraz elewacji od strony balkonów
(docieplenie ścian zewnętrznych metodą BSO gr. 15 cm; styropian/wełna)

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 19.02.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240, 85 878 90 22.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wysokiego przy ul. WASILKOWSKIEJ 47A:
– szczytu w okładzinie z płyt azbestowo-cementowych oraz elewacji od strony balkonów
(docieplenie ścian zewnętrznych metodą BSO gr. 15 cm; styropian/wełna)

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 19.02.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
mgr inż. Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240, 85 878 90 22.
Zapytania pisemne, najpóźniej w siódmym dniu po ogłoszeniu przetargu, należy przesyłać drogą elektroniczna na adres e-mail: wblok@interia.pl
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Docieplenie elewacji oraz remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przy ul. Pogodnej 9, 15-354 Białystok, działka nr ew. 970/10

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 24.01.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Docieplenie elewacji oraz remoncie balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Białystok, ul. Pułkowa 1, dz. Nr ewid. gr. 2171, obr. 16-Wygoda

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 24.01.2019 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie remontów klatek schodowych budynków mieszkalnych polegających na wymianie balustrad na nowe przy ulicy Wasilkowskiej 41 (sześć klatek po pięć kondygnacji) , Wasilkowskiej 43 (sześć klatek po pięć kondygnacji) , Wasilkowskiej 45 (sześć klatek po pięć kondygnacji) ,

Termin składania ofert: do dnia 21.01.2019r.
Bliższe informacje: tel. 602 370 240 Dariusz Piszczatowski

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ulicy Wasilkowskiej 41,43,45.

Termin składania ofert: do dnia 15.01.2019 r. do godz. 12.00
Bliższe informacje: tel. 602 370 240, 602 678 902

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie remontów klatek schodowych budynków mieszkalnych polegających na wymianie balustrad na nowe przy ulicy Dalekiej 1 (trzy klatki po cztery kondygnacje) oraz Dalekiej 1A (trzy klatki po pięć kondygnacji).

Termin składania ofert: do dnia 31.12.2018 r.
Bliższe informacje: tel. 602 370 240 Dariusz Piszczatowski

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wymianę części piwnicznej wewnętrznej instalacji wodociągowej (woda zimna, ciepła i cyrkulacja) w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kraszewskiego 28A w Białymstoku.

Termin składania ofert: do dnia 26.11.2018 r.
Bliższe informacje pod nr tel. (85) 878 90 21

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białymstoku przy ul. Kraszewskiego 28A.

Termin składania ofert: do dnia 22.10.2018 r. do 13.00
Bliższe informacje pod nr tel. 602 369 692

.: Dokumendacja (ZIP)

============================================== SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie robót remontowych: remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wysokim w Białymstoku przy ul. Dobrej 10.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 22.10.2018 r. do godz. 13.00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
dostawę i montaż balustrad wewnętrznych na klatkach schodowych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kraszewskiego 28A ( cztery klatki po cztery kondygnacje).

Termin składania ofert: do dnia 10.10.2018r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (ZIP)

============================================== SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie częściowego ogrodzenia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Pogodnej 37A – działka nr. ewid. 987.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 04.10.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240.
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
docieplenie szczytu (elewacja północna)w budynku spółdzielni przy ulicy Wasilkowskiej 41 w Białymstoku.

Termin składania ofert: do dnia 26.07.2018r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 369 692

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
docieplenie szczytu (elewacja północna)w budynku spółdzielni przy ulicy Wasilkowskiej 43 w Białymstoku.

Termin składania ofert: do dnia 26.07.2018r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 369 692

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
docieplenie szczytu (elewacja północna)w budynku spółdzielni przy ulicy Wasilkowskiej 45 w Białymstoku.

Termin składania ofert: do dnia 26.07.2018r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 369 692

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie remontu placu manewrowego zaplecza budynku przy ulicy Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Termin składania ofert: do dnia 22.06.2018r.
Bliższe informacje : tel. 602 370 240 Dariusz Piszczatowski

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie ogrodzenia wzdłuż granicy nieruchomości nr. ewid. 987 przy ulicy Pogodnej 37A w Białymstoku.

Termin składania ofert: do dnia 20.06.2018r.
Bliższe informacje : tel. 602 370 240 Dariusz Piszczatowski

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Docieplenie szczytu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z cokołem z obu stron bez dobudówki w szczycie.
Adres: – budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wiejska 74.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 20.06.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240, 85 878 90 22.
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
remont płyt balkonowych wraz ze ścianami osłonowymi i podporami, remont balustrad (16 szt z parterem piony I, IV, V, VI) – budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wiejska 78.
.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 20.06.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski tel.: 602 370 240, 85 878 90 22.
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
wykonanie robót remontowych: placu manewrowego zaplecza budynku przy ulicy Wasilkowskiej nr 1 w Białymstoku.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 14.06.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
wykonanie robót remontowych: parkingów i ciągu jezdnego przy ulicy Wasilkowskiej nr 41 do 45 w Białymstoku.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 14.06.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie powierzchni utwardzonej z kostki brukowej pod miejsca parkingowe i ciągi piesze przy ulicy Pułkowej 5A – 7A w Białymstoku:
– modernizacji schodów terenowych na gruncie,
– powierzchni utwardzonej poboczy ciągu pieszo-jezdnego przy budynkach 5A i 7A
– powierzchni utwardzonej przy szczycie bud. Ul. Pułkowa 1A

Termin składania ofert: do dnia 25.05.2018r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie 3 placów powierzchni utwardzonej dla potrzeb parkingowych wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Wasilkowskiej 41-45 w Białymstoku
Termin składania ofert: do dnia 25.05.2018r. godz. 12.30
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont tarasu z ciągiem pieszym nad garażami w budynku przy ul. Kraszewskiego 30 w Białymstoku

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 30.05.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie 3 placów powierzchni utwardzonej dla potrzeb parkingowych wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Wasilkowskiej 41-45 w Białymstoku
Termin składania ofert: do dnia 17.05.2018r. godz. 12.30
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (ZIP)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont polegający na dociepleniu ścian elewacyjnych budynku usługowego przy ulicy Dalekiej 1B w Białymstoku

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 09.05.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
Remont instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Kraszewskiego 28A i Wiejska 68A
Termin składania ofert: do dnia 26.03.2018r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonaniu robót remontowych: parkingów i ciągu jezdnego przy ulicy Wasilkowskiej nr 41 do 45 w Białymstoku.

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 21.03.2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wymianę wewnętrznej instalacji wodociągowej (woda zimna, ciepła i cyrkulacja) w piwnicy budynku wielorodzinnego przy ulicy Kraszewskiego 28A w Białymstoku.
Termin składania ofert: do dnia 15.03.2018r.
Bliższe informacje pod nr tel. (85) 878 90 21 – Dział Techniczny

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Docieplenie elewacji oraz remoncie balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:
a) Zadanie I – Wasilkowska 43
b) Zadanie II – Wiejska 74A

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 15.03.2018 r. do godz. 13.00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na:
Docieplenie elewacji oraz remoncie balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:
a) Zadanie I – ul. Akademicka 34
b) Zadanie II – ul. Akademicka 34/1
c) Zadanie III ul. Pułkowa 7
d) Zadanie IV ul. Dobra 10

.: Dokumendacja przetargowa (ZIP)

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku w Sekretariacie pokój nr 4
do dnia 07.02. 2018 r. do godz. 12.30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie SB-M „Wielkoblokowa” przy ul. Wasilkowskiej 1 w Białymstoku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Dariusz Piszczatowski 602 370 240
==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
dostawę i wymianę drzwi wewnętrznych na klatkach schodowych oraz zewnętrznych do klubu osiedlowego w budynkach spółdzielni przy
ulicy Wiejska 62.
Termin składania ofert: do dnia 07.12.2017r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 369 692

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
dostawę i wymianę okien w budynkach spółdzielni przy ulicy Kręta 8/1,
Wiejska 68, Wiejska 62
Termin składania ofert: do dnia 08.12.2017r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie drzwi zewnętrznych konstrukcji aluminiowej w budynku Spółdzielni przy ulicy Kręta 6 w Białymstoku.
Termin składania ofert: do dnia 08.12.2017r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie drzwi zewnętrznych konstrukcji aluminiowej w budynku Spółdzielni przy ulicy Dobrej 12 -(lokal usługowy Bailnet) w Białymstoku.
Termin składania ofert: do dnia 13.11.2017 r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
dostawę i wymianę okien w budynku spółdzielni przy ulicy Wasilkowskiej 1.
Termin składania ofert: do dnia 09.10.2017 r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumendacja (PDF)

==============================================

SB-M „Wielkoblokowa” w Białymstoku zaprasza do składania ofert na:
remont placu parkingowego ul. Pułkowa 3.
Termin składania ofert: do dnia 09.10.2017 r.
Bliższe informacje pod nr tel. 602 370 240

.: Dokumenty (ZIP)

==============================================