Rada Nadzorcza S.B.-M. „Wielkoblokowa” ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno – Eksploatacyjnych, przy zachowaniu poniższych wymagań i zasad:

Wymagania ogólne wobec kandydatów:

• Wykształcenie wyższe magisterskie
• Umiejętność kierowania i organizowania pracy
• Co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
• Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych
• Znajomość ustawy o własności lokali, prawa budowlanego z przepisami wykonawczymi, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,
• Obsługa pakietów biurowych , oraz programów do kosztorysowania
• Znajomość zagadnień prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
• Nastawienie pro klienckie i umiejętność komunikacji oraz budowania dobrych relacji z mieszkańcami
• Umiejętność zarządzania i podejmowania szybkich decyzji
• Oświadczenie o niekaralności
• Oświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym (potwierdzenie tej zdolności orzeczeniem lekarskim w razie wyboru na stanowisko)
• oświadczenie o nieprowadzeniu lub zawieszeniu w razie wyboru własnej działalności gospodarczej
• stosowanie do art. 57 ustawy prawo spółdzielcze , oświadczenie o braku pokrewieństwa i powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej

Preferowane dodatkowe wymagania:
• wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo lub inżynieria środowiska
• doświadczenie w prowadzeniu prac remontowych.
• szkolenia i kursy przydane w prawidłowym utrzymaniu nieruchomości np. w zakresie audytów energetycznych, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, kosztorysowania, licencja zarządcy nieruchomości i inne w zakresie nieruchomości.
• Prawo jazy kat B

Zgłaszanie powinno zawierać:
-życiorys (CV) wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć zawodowych oraz danymi kontaktowymi kandydata Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
-kopie dokumentów (dyplomów ukończenia studiów, uprawnień, szkoleń, świadectw pracy)
-oświadczenie o niekaralności i niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych
-oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub karno-skarbowe
-oświadczenie, że kandydat nie pozostaje w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej

  • oświadczenie o nieprowadzeniu lub zawieszeniu w razie wyboru własnej działalności
    Gospodarczej
  • oświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym
    (potwierdzenie tej zdolności orzeczeniem lekarskim w razie wyboru na stanowisko)

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym jest:
złożenie pisemnego zgłoszenia w terminie do dnia 19.08.2022 do godz. 14.00, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni ul. Wasilkowska 1 , w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8,00-15,00, z dopiskiem „Postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy Prezesa ” . W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty, decyduje faktyczna data wpływu zgłoszenia, a nie data stempla pocztowego.